ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια» (Global Governance and Security) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Οκτώβριο 2024, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας (ΕΘΑΕ). Το νέο ΠΜΣ αποτελεί συνέχεια του λειτουργούντος κατά την τελευταία εικοσιπενταετία ΠΜΣ: «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική», το οποίο ολοκληρώνει την λειτουργία του τον Δεκέμβριο 2024.

Σκοπός του νέου ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και εμβάθυνσης στο αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών καθώς και των «Σπουδών Ασφάλειας» υπό το φως των εξελίξεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος αφορά στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα και στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από ποικίλα γνωστικά πεδία και αντικείμενα, όπως οι Διεθνείς Σχέσεις, οι Σπουδές Ασφάλειας, οι Διεθνείς Οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτικές και η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία. Πρωταρχικό στόχο του προγράμματος συνιστά η άρτια κατάρτιση των φοιτητών για την περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την στελέχωση διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών, την πρόσβαση στον ακαδημαϊκό χώρο και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια» (“MSc in Global Governance and Security”), ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS), με τις εξής ειδικεύσεις:

1.  Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (International and European Governance)

2.  Διεθνής Ασφάλεια (International Security)

 

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ προσφέρονται τα εξής μαθήματα (ενδεικτικός κατάλογος μαθημάτων και στις δύο Κατευθύνσεις)

 • Διεθνείς Θεσμοί και Ασφάλεια
 • Διεθνής Θεωρία και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
 • Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση
 • Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Οικονομική Ολοκλήρωση
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εγχώρια Πολιτική: Η περίπτωση της Ελλάδας
 • Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα
 • Ασφάλεια: Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Διερευνήσεις
 • Κλιματική Κρίση και Ασφάλεια
 • Ευρωπαϊκή Ασφάλεια
 • Νέες Απειλές και Προκλήσεις Ασφάλειας
 • Τεχνολογία και Ασφάλεια
 • Μετανάστευση: Ζητήματα Διακυβέρνησης και Ασφάλειας
 • Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή
 • Πολιτιστική Διακυβέρνηση και Ασφάλεια
 • Γεωπολιτική της Ενέργειας
 • Παγκοσμιοποίηση, Μορφές Ηγεμονίας και Πολιτικές Στρατηγικές
 • Θεωρία και Διακυβέρνηση Ομοσπονδιακών συστημάτων
 • Έννομη τάξη της ΕΕ

 

Με νεότερη ανακοίνωση εντός του Μαρτίου 2024 οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν να καταθέσουν εντός ορισμένου χρόνου αίτηση για την κάλυψη έως 40 θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

 

Στο ΠΜΣ «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια» θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Επίσης θα γίνονται  δεκτοί, ως υπεράριθμοι, υπότροφοι του ελληνικού κράτους και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ: «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια»

Καθηγητής Παναγιώτης Τσάκωνας