ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΔΕΔΙΠ»

Ενημέρωση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για το ακαδ. έτος 2022-2023 για το ΠΜΣ  «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική»  με βάση το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, την Υπουργική Απόφαση 108990/Ζ1/16-9-2022 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-9-2022καθώς και την Υπουργική Απόφαση 104375/Ζ1/29-8-2022 (ΦΕΚ 4659/τ. Β’/5-9-2022).

Όσοι φοιτητές επιθυμούν την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία πρέπει να καταθέσουν αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.

Η αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Γραμματεία του ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» (eisweb@pspa.uoa.gr).

Οι αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά τις 18/11/2022 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.